Steletova nagrada in Steletova priznaja za leto 2022

IZVRŠNI ODBOR SLOVENSKEGA KONSERVATORSKEGA DRUŠTVA na podlagi 20. člena Statuta Slovenskega konservatorskega društva in Pravilnika o Steletovi nagradi in Steletovih priznanjih objavlja

Razpis za Stelètovo nagrado in Stelètova priznanja za leto 2022

Kandidate za nagrado in priznanja lahko predlagajo strokovne organizacije, ki opravljajo naloge varstva kulturne dediščine ter člani Slovenskega konservatorskega društva.

Stelètovo nagrado lahko prejmejo člani društva za vrhunske dosežke, ki so pomemben prispevek k ohranitvi in predstavitvi kulturne dediščine v Republiki Sloveniji. Stelètovo nagrado lahko prejmejo člani društva tudi za izredno pomembno življenjsko delo.

Stelètovo priznanje lahko prejmejo člani društva za pomembne dosežke, ki so sad izvirnih strokovnih, tehnoloških ter drugih prizadevanj in iskanj pri ohranitvi in predstavitvi kulturne dediščine v Republiki Sloveniji. Stelètovo priznanje lahko prejmejo tudi imetniki kulturnih spomenikov in območij kulturne krajine za izjemna prizadevanja pri vzdrževanju, obnovi in revitalizaciji kulturnih spomenikov in območij kulturne krajine, za sodelovanje pri njihovi celoviti prezentaciji ali drugi za posebne zasluge pri ohranjanju kulturne dediščine na območju Republike Slovenije. Stelètovo priznanje lahko prejmejo tudi ustrezno izvedeni projekti obnove, prenove ali revitalizacije kulturne dediščine, ki so sad izvirnih strokovnih, tehnoloških ter drugih interdisciplinarnih prizadevanj sodelujočih strokovnjakov.

Predlogi za Stelètovo nagrado in Stelètova priznanja morajo biti pisni in utemeljeni predvsem s sledečimi kriteriji: zaključenost projekta, objava v strokovni publikaciji, prispevek k razvoju stroke, prispevek k revitalizaciji in korektnost strokovnih odločitev.

Predloge sprejemamo 30 dni po objavi, do vključno 10. februarja 2022, pošljite pa jih na naslov: ZVKDS OE Maribor, Slomškov trg 6, 2000 Maribor, v zaprti ovojnici, z oznako na prednji strani: »Za izvršni odbor SKD – ne odpiraj«. V ovojnico priložite predlog tudi v digitalni obliki (besedilo v Word
dokumentu in izbrane fotografije v visoki ločljivosti).

Slovensko konservatorsko društvo, 11. januar 2023